Në rastet e nofullave pa dhembë ekziston mundësia e vedosjes sëdy ose 4 implanteve në të cilët fiksohet proteza e cila mbetet e lëvizshme por paraqet stabilitet gjatë kohës qëështë në përdorim, pra gjatë përtypjes.

Në rastet e një nofulle pa dhëmbë, nëpëermjet vendosjes së katër, gjashte ode tetë implanteve mundësohet montimi i një ure mbi implante e cila ka rezultate të kënaqëshme estetike e kryesisht funksionale.

Shpesh në zonën e dhëmbëve anësorë në nofullën e sipërme, si pasojë e mungesës së dhëmbëve prej vitesh, sasia kockore pakësohet duke vështirësuar kështu vendosjen e një implanti.Në këtë rast është e nevojshme “Ngritja e Sinusit”.Kjo proçedurëkirurgjikale konsiston në mbushjen me material kockor sintetik ose jo, të hapësirës së krijuar që i përket sinusit.Pas një priudhe prej gjashtë muajsh mund të vazhdohet me fazën protetike.

Kjo teknologji konsiston në vendosjen e dhëmbëve provizorë direkt pas vendosjes së implantit, kryesisht e aplikueshme në zonat e dukshme në mënyrë që pacienti të mos qëndroje për një kohë të gjatë pa dhëmbë.

Pra që nga momenti i vendosjes së implantit, pacienti largohet nga klinika me dhëmbe provizor që do ti mabjë gjatë periudhes së integrimit e që do të zëvendësohen më pas me dhëmbët definitive pas fazës protetike.

Në rastet që një dhëmb për arsye të ndryshme duhet hequr dhe pacienti kërkon ta zëvendësojë me një implant, është e mundur që direkt pas heqjes të vendoset implanti. Pas një periudhe integrimi prej 6 muajsh vijohet me fazën protetike.Në këtë mënyrë evitohen periudhat e gjata të pritjes për shërimin e plagës së heqjes së dhëmbit.

Proteza të lëvizshme të fiksuara ne
2 ose 4 implante

Në rastet e nofullave pa dhembë ekziston mundësia e vedosjes sëdy ose 4 implanteve në të cilët fiksohet proteza e cila mbetet e lëvizshme por paraqet stabilitet gjatë kohës qëështë në përdorim, pra gjatë përtypjes.

All on 4/ All on 6/
All on 8

Në rastet e një nofulle pa dhëmbë, nëpëermjet vendosjes së katër, gjashte ode tetë implanteve mundësohet montimi i një ure mbi implante e cila ka rezultate të kënaqëshme estetike e kryesisht funksionale.

Ngritja e sinusit
(Sinuslift)

Shpesh në zonën e dhëmbëve anësorë në nofullën e sipërme, si pasojë e mungesës së dhëmbëve prej vitesh, sasia kockore pakësohet duke vështirësuar kështu vendosjen e një implanti.Në këtë rast është e nevojshme “Ngritja e Sinusit”.Kjo proçedurëkirurgjikale konsiston në mbushjen me material kockor sintetik ose jo, të hapësirës së krijuar që i përket sinusit.Pas një priudhe prej gjashtë muajsh mund të vazhdohet me fazën protetike.

Carico
immediato

Kjo teknologji konsiston në vendosjen e dhëmbëve provizorë direkt pas vendosjes së implantit, kryesisht e aplikueshme në zonat e dukshme në mënyrë që pacienti të mos qëndroje për një kohë të gjatë pa dhëmbë.

Pra që nga momenti i vendosjes së implantit, pacienti largohet nga klinika me dhëmbe provizor që do ti mabjë gjatë periudhes së integrimit e që do të zëvendësohen më pas me dhëmbët definitive pas fazës protetike.

Implantet
Post Ekstraktiv- Imediat

Në rastet që një dhëmb për arsye të ndryshme duhet hequr dhe pacienti kërkon ta zëvendësojë me një implant, është e mundur që direkt pas heqjes të vendoset implanti. Pas një periudhe integrimi prej 6 muajsh vijohet me fazën protetike.Në këtë mënyrë evitohen periudhat e gjata të pritjes për shërimin e plagës së heqjes së dhëmbit.

Proteza të lëvizshme të fiksuara ne 2 ose 4 implante

Në rastet e nofullave pa dhembë ekziston mundësia e vedosjes sëdy ose 4 implanteve në të cilët fiksohet proteza e cila mbetet e lëvizshme por paraqet stabilitet gjatë kohës qëështë në përdorim, pra gjatë përtypjes.

All on 4/ All on 6/All on 8

Në rastet e një nofulle pa dhëmbë, nëpëermjet vendosjes së katër, gjashte ode tetë implanteve mundësohet montimi i një ure mbi implante e cila ka rezultate të kënaqëshme estetike e kryesisht funksionale.

Ngritja e sinusit(Sinuslift)

Shpesh në zonën e dhëmbëve anësorë në nofullën e sipërme, si pasojë e mungesës së dhëmbëve prej vitesh, sasia kockore pakësohet duke vështirësuar kështu vendosjen e një implanti.Në këtë rast është e nevojshme “Ngritja e Sinusit”.Kjo proçedurëkirurgjikale konsiston në mbushjen me material kockor sintetik ose jo, të hapësirës së krijuar që i përket sinusit.Pas një priudhe prej gjashtë muajsh mund të vazhdohet me fazën protetike.

Caricoimmediato

Kjo teknologji konsiston në vendosjen e dhëmbëve provizorë direkt pas vendosjes së implantit, kryesisht e aplikueshme në zonat e dukshme në mënyrë që pacienti të mos qëndroje për një kohë të gjatë pa dhëmbë.

Pra që nga momenti i vendosjes së implantit, pacienti largohet nga klinika me dhëmbe provizor që do ti mabjë gjatë periudhes së integrimit e që do të zëvendësohen më pas me dhëmbët definitive pas fazës protetike.

ImplantetPost Ekstraktiv- Imediat

Në rastet që një dhëmb për arsye të ndryshme duhet hequr dhe pacienti kërkon ta zëvendësojë me një implant, është e mundur që direkt pas heqjes të vendoset implanti. Pas një periudhe integrimi prej 6 muajsh vijohet me fazën protetike.Në këtë mënyrë evitohen periudhat e gjata të pritjes për shërimin e plagës së heqjes së dhëmbit.

Për nga definicioni, implantet janë një material ose një strukturë që “mbillet” në kockën e nofullës. Implanti ka formën e një “vide” e cila vidoset në kockë duke synar kështu zëvëndësimin e rrënjës së dhëmbit. Vjaskat e implantit (që i ngjasojnë atyre të një vide) kanë si qëllim rritjen e stabilitetit të lidhjes implant-kockë. Nga ana e jashtme e kësaj “vide” gjendet një habësirë në të cilën gjatë fazës protetike montohet dhëmbi i prodhuar posaçerisht në laborator.

Sipërfaqja e implantit është e përpunuar në mënyrë të tillë që të mundësohet një lidhje perfekte me kockën e nofullës.

Implantet vetë janë titani, një material jo alergjik për trupin e njëriut dhe kompatibël me indin kockor.

Implantet mundësojnë kështu një zgjidhje bashkohore për zëvëndësimin e dhëmbëve që mungojnë.

Shpesh ngrihet pyetje: “Përse sugjerohet të zgjedhim implantet dentare si një zgjidhje në rastet kur mungojne një ose më shumë dhëmbë?” Për ti kthyer përgjigje kësaj petje duhet të diskutojmë në lidhje me disa nga avantazhet e shumta të aplikimit të implanteve dentare.

Po të pyesësh Pacientët që mbajnë proteza totale e jo vetëm, do të pranojnë se këto proteza jo vetem kanë tipare të dobëta estetike por kufizojnë konsiderueshëm proçesin e ushqyerjes. Në kushte të tilla është e pamundur të kafshohet në ushqime të forta si molla, mishi etj dhe kjo gjë detyron këto pacientë që të marrin ushqime të buta.

Implantet mundësojnë një fiksim të mirë të protezës madje mbi një numër të caktuar implantesh është e mundur të vendosen ura të cilat i ngjasojne shumë për nga funkrioni dhëmbëve natyral të pacientit duke rritur kështu ndjeshëm cilësinë e jetesës.

Implantet kanë gjithashtu si avantazh ruajtjen e masës kockore.Në një seksion pa dhëmbë të nofulles, sasia kockore bie çdo vit me nga një milimeter.Vendosja e implanteve e pengon këtë proçes.

Në rastet e mungesës së një ose më pak dhëmbëve sugjerohet aplikimi i implanteve në mënyrë që të ruhen dhëmbët kufizues. Nëse në atë hapësirë do të vendosej një urë, do të duhej të konsumoheshin dy dhëmbët kufizues ku do të mbështetej ura. Në rastin e vendosjes së implantit kjo gjë evitohet duke ruajtur kështu dy dhëmbë të shëndetshëm.

Implantologjia është një disiplinë që studiohet prej 50 vitesh dhe paraqet një kuotë suksesi shumë të lartë (95-98%) dhe futet kështu në fashat e stomatologjise me inovative dhe më të pëlqyeshme nga pacientët kryesisht për arsye funksionale.

Për të vendosur një implant është e nevojshme një ndërhyrje kirurgjikale që konsiston në vidhosjen (vendosjen) e implantit në kockë.

Pas kësaj ndërhyrje pason një periudhe pritje prej 4-6 muaj e cila quhet ndryshë si periudha e integrimit të implantit me kockën.

Pas periudhës së integrimit, vijohet me fazën protetike, pra të vendosjes së dhëmbit artificial mbi implant.

Faza protetike shënon dhe fazën e fundit të proçesit të vendosjes së një implanti.

Së pari me rëndësi të madhe është gjendja e përgjithshme shëndetësore e pacientit. Para ndërhyrjes kirurgjikale të vendosjes së implantit pacienti duhet të konsultohet me mjekët për sëmundjet  nga të cilat vuan për te vendosur më pas nëse ky pacient e ka të mundur që të vijoje nderhyrjen.

Së dyti nevojitet që pacienti të paraqesë një sasi të mjaftueshme kockore në seksionin e nofullës në të cilin pretendohet të vendoset implanti.Kjo sasi kockore konstatohet me ndihmën e një grafie panoramike në të cilën bëhen matje paraprake.

Klinika jonë ofron implantologjinë si disiplinë stomatologjike prej më shumë se 12 vitesh duke u future kështu ndër klinikat e para që kanë ofruar këtë shërbim në Shqipëri.Dr Riton Marubi, mjek sotmatolog i specializur në Implantologji dhe proteze dentare, dhe Dr Rakela Marubi, me eksperiencën e tyre në pas trajtimit të mijëra rasteve implantologjike, i ofrojnë pcientëve jo vetëm zgjidhjen më të mirë, por dhe siguri për proçedurën që do të kryejnë.

Çfarë janë implantet?

Për nga definicioni, implantet janë një material ose një strukturë që “mbillet” në kockën e nofullës. Implanti ka formën e një “vide” e cila vidoset në kockë duke synar kështu zëvëndësimin e rrënjës së dhëmbit. Vjaskat e implantit (që i ngjasojnë atyre të një vide) kanë si qëllim rritjen e stabilitetit të lidhjes implant-kockë. Nga ana e jashtme e kësaj “vide” gjendet një habësirë në të cilën gjatë fazës protetike montohet dhëmbi i prodhuar posaçerisht në laborator.

Sipërfaqja e implantit është e përpunuar në mënyrë të tillë që të mundësohet një lidhje perfekte me kockën e nofullës.

Implantet vetë janë titani, një material jo alergjik për trupin e njëriut dhe kompatibël me indin kockor.

Implantet mundësojnë kështu një zgjidhje bashkohore për zëvëndësimin e dhëmbëve që mungojnë.

Pse implante?

Shpesh ngrihet pyetje: “Përse sugjerohet të zgjedhim implantet dentare si një zgjidhje në rastet kur mungojne një ose më shumë dhëmbë?” Për ti kthyer përgjigje kësaj petje duhet të diskutojmë në lidhje me disa nga avantazhet e shumta të aplikimit të implanteve dentare.

Po të pyesësh Pacientët që mbajnë proteza totale e jo vetëm, do të pranojnë se këto proteza jo vetem kanë tipare të dobëta estetike por kufizojnë konsiderueshëm proçesin e ushqyerjes. Në kushte të tilla është e pamundur të kafshohet në ushqime të forta si molla, mishi etj dhe kjo gjë detyron këto pacientë që të marrin ushqime të buta.

Implantet mundësojnë një fiksim të mirë të protezës madje mbi një numër të caktuar implantesh është e mundur të vendosen ura të cilat i ngjasojne shumë për nga funkrioni dhëmbëve natyral të pacientit duke rritur kështu ndjeshëm cilësinë e jetesës.

Implantet kanë gjithashtu si avantazh ruajtjen e masës kockore.Në një seksion pa dhëmbë të nofulles, sasia kockore bie çdo vit me nga një milimeter.Vendosja e implanteve e pengon këtë proçes.

Në rastet e mungesës së një ose më pak dhëmbëve sugjerohet aplikimi i implanteve në mënyrë që të ruhen dhëmbët kufizues. Nëse në atë hapësirë do të vendosej një urë, do të duhej të konsumoheshin dy dhëmbët kufizues ku do të mbështetej ura. Në rastin e vendosjes së implantit kjo gjë evitohet duke ruajtur kështu dy dhëmbë të shëndetshëm.

Implantologjia është një disiplinë që studiohet prej 50 vitesh dhe paraqet një kuotë suksesi shumë të lartë (95-98%) dhe futet kështu në fashat e stomatologjise me inovative dhe më të pëlqyeshme nga pacientët kryesisht për arsye funksionale.

Ecuria e vendosjes sënjë implanti

Për të vendosur një implant është e nevojshme një ndërhyrje kirurgjikale që konsiston në vidhosjen (vendosjen) e implantit në kockë.

Pas kësaj ndërhyrje pason një periudhe pritje prej 4-6 muaj e cila quhet ndryshë si periudha e integrimit të implantit me kockën.

Pas periudhës së integrimit, vijohet me fazën protetike, pra të vendosjes së dhëmbit artificial mbi implant.

Faza protetike shënon dhe fazën e fundit të proçesit të vendosjes së një implanti.

Çfarë kriteresh duhet të përmbushë një pacient për të vendosur implante?

Së pari me rëndësi të madhe është gjendja e përgjithshme shëndetësore e pacientit. Para ndërhyrjes kirurgjikale të vendosjes së implantit pacienti duhet të konsultohet me mjekët për sëmundjet  nga të cilat vuan për te vendosur më pas nëse ky pacient e ka të mundur që të vijoje nderhyrjen.

Së dyti nevojitet që pacienti të paraqesë një sasi të mjaftueshme kockore në seksionin e nofullës në të cilin pretendohet të vendoset implanti.Kjo sasi kockore konstatohet me ndihmën e një grafie panoramike në të cilën bëhen matje paraprake.

Eksperienca jonë në implantologji

Klinika jonë ofron implantologjinë si disiplinë stomatologjike prej më shumë se 12 vitesh duke u future kështu ndër klinikat e para që kanë ofruar këtë shërbim në Shqipëri.Dr Riton Marubi, mjek sotmatolog i specializur në Implantologji dhe proteze dentare, dhe Dr Rakela Marubi, me eksperiencën e tyre në pas trajtimit të mijëra rasteve implantologjike, i ofrojnë pcientëve jo vetëm zgjidhjen më të mirë, por dhe siguri për proçedurën që do të kryejnë.